Szent Bernát Idősek Otthona

2024. június 16. Vasárnap, ma Jusztin napja van

Szolgáltatások

A Szent Bernát Idősek Otthona alapfeladata az idősek gondozása, melyet komplex gondozás keretében valósítunk meg, ahol a gondozás valamennyi elemét (fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, foglalkoztatás) együtt kell alkalmazni, maximálisan figyelembe véve a lakó egyéniségét, igényeit, kultúráját. Mindezt tudatosan és tervszerűen szervezzük és hajtjuk végre.
 
A teljes körű ellátás körében intézményünk biztosítja:
 • a napi háromszori étkezést,
 • a szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátást,
 • a mentális gondozást
 • a jogszabályok szerinti egészségügyi ellátást,
 • és a lakhatást.
Gondozási tevékenység: a lakók részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során a szociális, testi és szellemi állapotnak megfelelő egyéni bánásmódban való részesítés keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkciók megtartására, esetleg helyreállítására kerül sor.
A gondozási munka során, olyan komplex segítséget kell nyújtania az intézményben dolgozó szakembernek az ellátottak számára, amellyel lehetőséget kapnak az önkiszolgálási képességük fejlesztéséhez, az önállóságuk javításához és megteremtéséhez.
 
Ápolási tevékenység: az otthon által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő, és az otthon keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység.
A fizikai ellátás keretében intézményünk tágabb környezetének rendben tartásába igyekszik bevonni a lakókat (pl. virágápolás, stb.), ugyanígy a szűkebb környezet rendbetétele érdekében is bevonja a lakókat (pl. lakószobák, közös helyiségek díszítése, stb.).
Az egészségügyi ellátás keretében otthonunk gondoskodik:
 • a lakók egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,
 • a lakók rendszeres orvosi felügyeletéről,
 • a lakók szükség szerinti ápolásáról,
 • a lakók szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,
 • a lakók kórházi kezeléshez való hozzájutásáról,
 • a szakmai rendelet előírásainak megfelelő gyógyszerellátásról,
 • a lakók gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.
A betegségmegelőzés terén az otthonba érkezett új lakók gondozási lapjának tanulmányozása, illetve a lakó részletes fizikai vizsgálatát követően tisztázni szükséges a fennálló betegségeket, gyógyszeres terápiát illetve felfedni olyan elváltozásokat, amelyekre ez ideig nem derült fény. Ezt követően történik a gyógyszeres beállítás. 
A megelőzést szolgálja a rendszeres felvilágosítás, illetőleg a krónikus betegek rendszeres ellenőrzése, külön nyilvántartása (pl. cukorbetegek, magas vérnyomásban szenvedők, különféle mozgásszervi betegek, stb.) Ezen nyilvántartásokat folyamatos naprakész állapotban kell tartani. Minden hónap első hétfőjén vitális értékek mérését (testsúly, testmagasság, vérnyomás) tartunk minden gondozottnál, a cukorbetegeknél vércukor ellenőrzés is van.
A megelőzés érdekében évente minden gondozottnál legalább egyszer szükséges részletes orvosi státusz-ellenőrzés.
A megelőzés érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a személyi higiéné betartására. Teljes ápolásra szorulóknál ez a gondozónők feladata, melyet folyamatosan az intézmény vezető ápolója köteles ellenőrizni.
 
Rendszeres orvosi felügyelet
Az otthon a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését.
Az intézmény főállású orvost nem foglalkoztat, az általános orvosi teendőket vállalkozó háziorvos látja el, heti három alkalommal történő rendeléssel, a jogszabályban meghatározott időtartamban. 
Az intézmény orvosa heti, napi beosztásának megfelelően tájékozódik a sürgős ellátási igényekről, vizitet tart, amely magában foglalja a fekvőbetegek ellenőrzését, a gyógyszerelést és a higiénés ellenőrzést is.
Az orvosi ellátás szakmai színvonalának, a lakók magasabb szintű ellátásának érdekében az intézmény orvosa szakorvosok konzíliumi segítségét is igénybe veszi. Az orvosi ellátás dokumentálása alapos és folyamatos kell, hogy legyen.
Az intézmény vezető ápolójának munkaköri kötelessége, hogy folyamatos legyen a kórházi osztályokon ápolt gondozottak látogatása. Akut megbetegedéskor a kórházba való szállításra a Mentőszolgálatot kell igénybe venni. A kórházban fekvő ellátott állapotáról az intézmény orvosa segítségével tudunk hivatalos, orvosi információt nyerni. (A kórházak és fekvőbeteg intézmények csak orvosi megkeresésre adnak ki információt a beteg állapotáról.) 
Gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás
Intézményünk a teljes körű ellátás keretében valamennyi lakó számára biztosítja az intézmény orvosa által felírt gyógyszereket a mindenkori szakmai rendelet által előírt módon és mértékben. Gondoskodik továbbá a lakók ellátásához szükséges ápolási segédeszközökről, a beteg kényelmét szolgáló eszközökről, valamint a rehabilitációt segítő eszközökről. Intézményünk figyelmet fordít a gyógyászati segédeszközök rendszeres ellenőrzésére, használatuk megtanítására, javíttatására a balesetveszélyek elkerülése végett. Intézményünk az inkontinencia segédeszközöket, pelenkát, minden ellátott részére térítésmentesen biztosítja.
Torna, gyógytorna
Intézményünk a teljes körű ellátás keretében lakói részére biztosítja az idősek mindennapi mozgásszükségletének kielégítését azzal, hogy naponta fél óra időstornán vehetnek részt, illetve az előudvar, a belső udvar és az Apátság parkja is rendelkezésre áll a levegőzés, és a mindennapi séta céljára.
Az intézmény gyógytornászt foglalkoztat, aki orvosi utasításra végez munkát a mobilizálás céljából, különböző betegségek rehabilitációja során, illetve az otthonban lakók részére egyéni és csoportos foglalkozásokat tart az időskori, mozgásszervi, reumatikus és más okokból adódó panaszok enyhítése, a mozgásképesség megtartására céljából.
 
A Szent Bernát Idősek Otthona – a szakmai rendelet előírásaival összhangban – feladatkörében gondoskodik valamennyi lakó mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja
 • a személyre szabott bánásmódot,
 • a konfliktushelyzetek kialakulása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
 • a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit,
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 • a gondozási tervek megvalósítását,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit, és 
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
Fentieken kívül a Szent Bernát Idősek Otthona mindent megtesz a lakók testi-lelki aktivitása fenntartása, megőrzése érdekében. Ennek érdekében a helyi mentálhigiénés szakemberek szerződés szerint heti egy alkalommal, havi 10 órában nyújtanak szakmai segítséget a mentális problémákkal küzdők életvezetéséhez, illetve a szükség szerinti szakrendelésre utalásához.
A lakók korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (pl. séta, kertészkedés, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna, stb.), a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, TV-nézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, stb.), és a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások, stb.).
Az intézmény az aktív segítő tevékenységeket – a lakók közreműködésével – előre tervezi, és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítja.
 
A foglalkoztatás célja: a lakók mindennapi életének ésszerű tartalommal való megtöltése, melynek segítségével meglevő képességeik, készségeik felhasználásával felébreszthető és ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez tartozás tudata.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a foglalkoztatás igazodjon a lakók egyéni állapotához és igényeihez. A lakók egészségi állapotának, vitalitásának megőrzése érdekében szervezetten folyik a szabadidő hasznos eltöltése. Mindezen feladatok végzése közben fontos a mentálhigiénés munkatársak és az ápoló-gondozók kultúraközvetítő és átadó szerepe. A lakó igényeivel kötött kompromisszum mellett sem mondhatunk le az igényes kultúra közvetítéséről. Feladatunk a minél teljesebb emberi élethez a megfelelő körülmények biztosítása.
Intézményünkben a foglalkoztatás elsősorban tehát nem a szakmai rendelet szerinti „foglalkoztatás” fogalom hármasát (munkavégzési célú, képzési célú, terápiás célú, képességfejlesztő) takarja, hanem e keretbe illesztve működtetjük a „mentálhigiénés ellátás” címszó alatt leírt aktivitást segítő fizikai tevékenységeket, szellemi és szórakoztató tevékenységeket, valamint kulturális tevékenységeket.
Lehetőséget biztosítunk az intézmény külső és belső környezetén belüli munkavégzési jellegű elfoglaltságokra is.
A foglalkoztatások koordinálását, szervezését, lebonyolítását a foglalkoztatás-szervező munkatárs végzi a mentálhigiénés munkatársak segítségével, és ezek végrehajtásában, az ápoló-gondozó személyzet is aktívan részt vesz, segítségükre van.
 
Általános irányelvek a foglalkoztatás és mentálhigiénés ellátás terén
Mentálhigiénés ellátás
Az egyes idősek különböznek egymástól testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalataikban, értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük és aktivitásuk terén. Az egyéni bánásmód biztosíthatja, hogy a lakók a rájuk jellemző sajátos vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjaivá.
Az egyéni bánásmód megvalósításának alapvető feltétele az időskorúak életkori és egyéni jellemzőinek ismerete. Az aktuális megnyilvánulások értelmezése mellett ez a magatartás okainak, hátterének, esetleges kialakulásának ismeretét is jelenti. 
Tekintettel a lakók általános mentális és fizikai állapotára, különösen fontosnak tartjuk a mentálhigiénés ellátásra való fokozott hangsúly helyezését, melyet egyéni és csoportos foglalkozások keretében kívánunk megvalósítani.
 
Foglalkoztatás
Az „intézményi lét” elfogadásához, új örömforrások átélése vezet el legtermészetesebben. Az érzelmi biztonság megteremtése mellett, a tevékenységszükséglet kielégítése is fontos feladatunk.
Foglalkoztatási elképzeléseinket, az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalataira, eredményeire, valamint kutatási eredményeinkre alapozva alakítottuk ki.
Fizikai foglalkozások köre
 • Önellátással kapcsolatos tevékenységek (ide sorolandók, az un. mindennapos tevékenységek, mint pl. az öltözködés, ágyazás, tisztálkodás)
 • Szűkebb környezettel kapcsolatos teendők (bevásárlás, egyszerűbb ételek elkészítése, pipere-mosás, saját szoba takarítása, növénygondozás)
 • Kedvtelésből végzett munka (varrás, kézimunkázás, kötés, szövés, fafaragás, barkácsolás, parkgondozás, kosárfonás, bőrözés, stb.)
 • Nem munka jellegű fizikai elfoglaltság (gyógytorna, időstorna,) 
Szellemi-kulturális foglalkozások köre
 • Intézményen kívül szervezett programok (kiállítás, koncert, színház, irodalmi est, ismeretterjesztő előadás)
 • Intézményen belül szervezett programok (teadélutánok, ünnepségek más közösségek részvételével, játéknapok szervezés más közösségek bevonásával, felolvasás, filmvetítés, stb.) 
 • Képzőművészeti, kreatív foglalkozások (ragasztás, montázs, origami, rajzolás, festés, bábkészítés, agyagozás, só-liszt gyurma, batikolás, gyertyaöntés, játékkészítés, foltvarrás, üvegfestés, csuhézás, tablókészítés emlékezetes eseményekről)
 • Zene (zenehallgatás, kórus, népdalkör, hangszeres zene)
 • Színjátszó csoport
 • Születésnapok, névnapok, egyházi és állami ünnepek megtartása
Szórakoztató programok köre
 • Intézményen kívüli (kirándulás, vetélkedő)
 • Intézményen belüli
Vetélkedők (mozgásos, szellemi, társasjáték, kártya, sakk); Társasjáték; Zene (teadélutánok, farsang, nótakör); TV, videózás, felolvasás;
Családi és társadalmi ünnepségek megszervezése
Egyéb programok
Gyermekekkel közös programok 
Egyéni foglalkozás, segítő beszélgetés 
Dementált idősek foglalkoztatása
Csendes csodák; Bukfencező szavak; Számvarázs; Ki vagyok én – testünk ismerete; Egymás közötti beszélgetésre motiválás; Könnyű torna; Közös séták; Zeneterápia; Képességmegőrző játékok
 
DEMENS ELLÁTÁS
Intézményünkben a gondozási szükséglet meglétének követelményével együtt megnőtt a különböző fokon dementálódott ellátottak száma.
A megnövekedett szám és arány egyre fontosabbá teszi a demenciában szenvedők foglalkoztatását, elfoglalását, állapotuk romlásának időben minél tovább való kitolását. A fő kérdés az, hogy milyen mintát vegyünk alapul a demensellátásban, hiszen a kórházak pszichiátriai vagy ideggyógyászati osztályain bevett korlátozások, a gyógyszeres vagy fizikai kényszer alkalmazását nem tekintjük követendő példának, viszont intézetünk felépítéséből adódóan nem alkalmas egy teljesen zárt rész kialakítására a demenciában szenvedők részére.
A demens gondozott ellátásában ezért fő célul tűztük ki, hogy a demens lakó elégedett legyen, őrizhesse meg emberi méltóságát, legyen jó a közérzete, kapjon jó bánásmódot, amitől biztonságban érezheti magát, és foglaljuk el napjai nagy részét folyamatosan ismétlődő aktív tevékenységgel.
Ennek megvalósítására a földszinten, a nővérszobával szomszédos három szobát jelöltük ki a súlyosan demens lakók számára, ahol folyamatosan biztosítani tudjuk a nővéri jelenlétet – és ezzel a biztonságérzetet, amely közvetlen kapcsolatban van a zárt belső udvarral, amely a viszonylagos szabadságérzetet jelenti a gondozott számára.
Ezen az élettéren próbáljuk meg kialakítani a demens lakók fizikai ellátását, amelynek keretében nagy figyelmet fordítunk a szükséges és elégséges – biztonságos bútorzattal való felszerelésre, a szobák napi takarítására. 
A földszinti csendes foglalkozásra alkalmas helyiségben szeretnénk csoportos demens foglalkozásokat szervezni, amelyek a fennmaradt funkciók megtartásában segíthetnek.
 
Az ápolási folyamat részeként a demensek esetében nagy gondot kell fordítanunk a megfelelő étel- és italbevitelre. A demens beteget folyamatosan figyelmeztetjük az étkezések időpontjára, figyeljük az elfogyasztott étel mennyiségét, naponta többször megkínáljuk folyadékkal, figyeljük a vitális értékek változását.
Naponta gondoskodunk a demens lakó személyi higiénés igényeinek és szükségleteinek kielégítéséről napi többszöri mosdatásról, ruházat cseréjéről, mosatásáról, a környezete, szobája rendben tartásáról. 
A demens lakó mentális gondozását egyéni igényeiknek és szükségleteiknek megfelelően, de lehetőség szerint csoportosan, társasági kapcsolataikat ápolva próbáljuk meg végezni, szem előtt tartva azt, hogy mindig legyenek sikerélmények.
Meggyőződésünk szerint a demencia jól kezelhető, és mindenki számára elviselhető, ha megfelelő érzékenységgel és toleranciával állunk a demenciában szenvedő beteg és családja mellé, és biztosítani tudjuk a demens ellátott részére is és a többi lakó részére is a nyugodt, csendes, biztonságos időskort. 
 
Élelmezés
Az otthon az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja.
Az étrendet az intézet vezető ápolója hagyja jóvá. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget biztosítunk diéta, illetve gyakoribb étkezések alkalmazásával. Az intézetben általában diabetes, köszvény, lisztérzékeny, epekímélő, és fehérjeszegény, illetve ezek kombinációjából adódó diétás étkezést biztosítunk folyamatosan. 
A gondozó személyzet fekvőbetegeknél köteles gondoskodni a megfelelő és rendszeres folyadék beviteléről is.
Az otthon a lakók számára a mindenkor meghatározott élelmezési nyersanyagnorma szerinti, napi háromszori étkezést biztosít, amelyből az ebéd mindig meleg étel, a vacsora pedig általában heti négy alkalommal meleg étel. Az intézmény alkalmazottai munkaidejükben a lakókkal azonos mennyiségű és minőségi ételt fogyasztják.
 
Ruházat, textília biztosítása
Az ellátást igénybe vevő lakók elsősorban saját ruházatukat és textíliájukat használják, de szükség esetén a szakmai rendelet előírásainak megfelelően – az abban meghatározott mértékig - lehetőség van az otthon tulajdonát képező ruházat, illetve textília használatára is.
Azok az ellátottak, akik nem rendelkeznek saját ruházattal és textíliával, valamint a pótlásukra nem rendelkeznek anyagi fedezettel, az intézmény az alábbi ruhaneműket és textíliákat biztosítja számukra:
 • három váltás fehérnemű és hálóruha
 • évszaknak megfelelő 2 váltás felsőruha
 • egy pár utcai cipő
 • tisztálkodást segítő 3 váltás textília
 • ágyneműhuzat cserénél tiszta ágynemű
Az ellátottak saját ruhaneműiben külön jelzés szerepel a nyilvántartás számára és a saját tulajdonú elkülönítés miatt.
 
Mosás, takarítás
A lakók alsó- és felsőruházatának mosásáról, javításáról az intézmény gondoskodik saját mosodájában. Vegytisztítást igénylő ruházat (pl. nadrágok, kabátok, zakók, kosztümök, stb.) tisztíttatását a lakók saját költségére az intézmény lebonyolítja.
A lakószobák és a hozzájuk tartozó fürdőszobák mindenre kiterjedő takarítását az otthonban dolgozó takarítók végzik, a higiénia magas szintű megvalósítása és fenntartása otthonunk egyik fő célkitűzése.   
 
Lelki gondozás
Az otthonban a gondozás-ápolás, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás mellett, azokkal karöltve, és mindezeket kiegészítve, az ellátás a lelki gondozás megvalósításával válik igazán teljeskörűvé.
Az otthon lelkésze minden lakóval kapcsolatot tart, segíti a lakók vallási területen jelentkező szükségleteinek kielégítését. Napi szentmise keretében a római katolikus szertartás szerint biztosítunk lehetőséget a lelki élet gyakorlására, de a lakók kérésére az otthon lelkésze szobájukban is felkeresi a lelki támogatást igénylőket. Természetesen a más vallást gyakorlók eljutását is biztosítani tudjuk a városban működő közösségekhez.
Az otthon lelkésze szervezésében lelki gyakorlatok szolgálnak arra, hogy a világi élet problémáit megpróbáljuk félretenni, és a hitünk, a vallásunk elmélyítésével foglalkozzunk. Mindezeken kívül mód van a hittel, szentírással kapcsolatos beszélgetésekre, csoportos rózsafüzér imádkozásra, a szentek életének megismerésére, és különböző vallási témájú előadásokat is szervezünk hitünk és lelkünk erősítésére.   
 
Sulyok Ignác Atya a ciszterci lelkiségről írja: 
„A monostor nélkülözhetetlen életfeltétele a felebarát, a testvérek iránti szeretet. Szent Bernát, aki anyaként akarja szeretni szerzeteseit, így nyilatkozik: «Nem tudom belátni, hogyan lehet azt mondani valakiről, hogy él, mikor nem szereti azokat, akik környezetében vannak.»” 
 
„Látjuk valahányszor bezárul a boldogság egy ajtaja, nyomban kitárul egy másik, ámde az ember oly sokáig réved a csukott ajtóra, hogy nem ér rá észrevenni: egy másik tárva-nyitva áll, és csakis őreá vár.” (Helen Keller)
 
Reméljük, hogy a Szent Bernát Idősek Otthona is egy ilyen másik ajtó tud lenni az idős emberek és hozzátartozóik számára, ahol biztonságban érezhetik magukat Isten, és a ciszterci lelkiség árnyékában.
 
Ennek reményével hívjuk és várjuk közösségünk tagjai közé!
Takács Réka
Igazgató